cpacled  
Phone : (6638) 570966 to 9 Fax : (6638) 570970
e-mail :   customersvc@cpacasia.com
websentryth
Basic jQuery Slider - Demo
 
Untitled Document
โคมไฟ LED
led lighting
led lighting
led lighting
led lighting
คุณสมบัติทั่วไป
-รูปทรงสวยงาม บางเบา ติดตั้งง่าย
- คุณภาพแสงที่ดี กระจายความสว่าง
ได้ทั่วบริเวณ
- ลดการใช้พลังงานสูงสุด 80 %
- รับประกันอายุการใช้งานนานถึง 5 ปี หรือ 100,000 ชม.
- ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษา
- ลดขยะมลพิษ จากหลอดไฟแบบเก่าที่มี
สารปรอท
- ป้องกันการกระแทกในสนามกีฬา ทั้งกลาง
แจ้งและในร่ม
- ใช้ไฟ 12 V.
 
ผลิตภัณฑ์
โคมไฟโรงงาน
led lighting led lighting led lighting led lighting
led lighting led lighting led lighting led lighting
led lighting
led lighting
led lighting
โคมไฟลานเอนกประสงค์
led lighting led lighting
led lighting
led lighting
led lighting
led lighting
led lighting
led lighting
 
 
โคมไฟถนน
led lighting led lighting led lighting led lighting
led lighting
led lighting
led lighting
led lighting
led lighting      
     
หลอดไฟ FLUORESCENT    
led lighting      
     
       
       
Untitled Document
บริษัท ซีแพค เอเชีย อิมเมจิง โปรดักส์ จำกัด
112 หมู่ 9, ถนน บางนา-ตราดต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
Fax : (6638) 570970 Phone : (6638) 570966 to 9 e-mail : customersvc@cpacasia.com